Arkivsida för VA-strategi


På denna sida presenteras tidigare beslutade riktlinjer, utbyggnadsplan samt arbetsgång för bildande av verksamhetsområden.

Ett arbete pågår för närvarande i Smedjebackens kommun med att ta fram en ny VA-plan och tillhörande utbyggnadsplan för kommunalt VA.
De nya riktlinjerna kommer således att ersätta nuvarande VA-strategi och VA-åtgärdsplan.


Lagtexter Vattentjänstlagen>>
Anläggningslagen>>
Miljöbalken>>

Definition

Ett verksamhetsområde definieras av vattentjänstlagen som det geografiska område, med ett antal utpekade fastigheter, inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.