Arbetsgång VA-utbyggnad


När ett område blir aktuellt för utbyggnad skickar WBAB ett informationsbrev eller kallar fastighetsägarna som berörs till ett informationsmöte.

Arbetsgången kommer därefter att följa nedanstående steg (kan variera från område till område).

Utbyggnad av allmänna VA

 1. Ledningssträckan stakas ut och mäts in.

 2. Huvudmannen ansöker om ledningsrätt hos Lantmäteriet och kontaktar Länsstyrelsen angående områden som kan vara värdefulla ut kultur- och arkeologiska hänseenden.

 3. WBAB skickar ut kartor till alla fastighetsägare inom verksamhetsområdet med förslag på förbindelsepunkt. Du får också handlingar för ansökan om anslutning.

  • Om du godkänner föreslagen förbindelsepunkt, fyll i ansökan om anslutning och skicka in den till oss.

  • Om du har andra önskemål om än den förbindelsepunkten som föreslås kontaktar du WBAB.

  • Om blanketten med anslutningsuppgifter inte skickas in till oss inom angiven tid anses föreslagen förbindelsepunkt godkänd.

 4. Den allmänna ledningen byggs och förbindelsepunkter upprättas för varje fastighet.


Förbindelsepunkt och faktura

När förbindelsepunkten för din fastighet är upprättad får du meddelande om detta. Vid denna tidpunkt får du också fakturan för anläggningsavgiften.


Anslutning av fastigheten till allmänna VA-nätet

Fastighetens anslutning till allmänna VA ska vara gjord inom 6-12 månader efter att förbindelsepunkten är upprättad. Där vatten används på fastigheten ska inkoppling av spillvattenavlopp ske.

Om du har en brunn med godkänt vatten i tillräcklig mängd kan eget vatten behållas. Kontakta miljö- och byggkontoret för förmedling av vattenprover till analyslaboratorium.

 1. Fastighetsägaren beställer LTA-pump och installationsanvisningar minst 2 veckor i förväg hos WBAB.

 2. Fastighetsägaren beställer godkänd tömning och urkoppling av befintlig avloppsanläggning. Befintlig avloppsanläggning får inte vara inkopplad på det allmänna ledningsnätet.

 3. Fastighetsägaren ansvarar för alla grävarbeten på fastigheten, så som schakt för LTA-pump, el och servisledningar.

 4. Fastighetsägaren ansvarar för läggande av servisledning och el samt installation av automatikskåp.

 5. LTA-pumpens brunnsdel installeras på lämplig plats på fastigheten av fastighetsägaren enligt installationsmanual, i samråd med WBAB.


Driftsättning

WBAB besiktigar och driftsätter fastighetens anläggning. Anläggningen får börja användas när den är godkänd.

VA-huvudmannen anmäler till miljö- och byggnadsnämnden vilka fastigheter som har anslutits till spillvattennätet.


När fastighetsägare inte ansluter inom angiven tid

Där vatten används på fastigheten, och inget giltigt avloppstillstånd finns för befintlig anläggning, krävs fysisk inkoppling av avlopp inom 6-12 månader efter att förbindelsepunkten är upprättad.

I de fall anslutning inte sker inom angiven tid är gången som följer:

 1. VA-huvudmannen anmäler de fastigheter som ej anslutit till spillvattennätet till miljö- och byggnadsnämnden.

 2. Miljö- och byggkontoret informerar fastighetsägaren om ett eventuellt föreläggande.

 3. Fastighetsägaren får möjlighet att yttra sig inom 3 veckor.

 4. Miljö- och byggkontoret lämnar ett förslag till miljö- och byggnadsnämnden om föreläggande, med vite, angående anslutning till spillvattennätet.

 5. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar.

 6. Miljö- och byggnadsnämndens beslut kan överklagas inom tre veckor efter nämndens beslut.

Förklaringar

För mer information om

läs på sidan Begrepp >>

Fastighetsägarens VA-installation

Arbeten inom den egna fastigheten, dvs. från förbindelsepunkt, är fastighetsägarens ansvar. WBAB får ej utföra arbete åt fastighetsägaren.

Fastighetsägarna inom ett område kan bilda en arbetsgrupp som representerar fastighetsägarna för att underlätta upphandling med entreprenör för det arbete som bekostas av fastighetsägarna själva.

Kostnader

Läs om hur kostnaderna fördelas mellan huvudman och fastighetägare.Ekonomi - Verksamhetsområde >>