Ersättning för onyttigblivna VA-anläggningar


Har fastigheten en enskild vatten- eller spillvattenanläggning idag kan det i vissa fall bli aktuellt med ekonomisk ersättning när anläggningen blir onyttig. Bedömningen görs dock restriktivt och hänsyn tas till den enskilda anläggningens ålder och skick.

Observera att ersättningen är en kompensation för att anläggningen inte längre kan nyttjas i samma utsträckning som tidigare, när det kommunala VA-nätet är utbyggt och du tvingas ansluta dig till detta. Du som fastighetsägare fortsätter dock att äga anläggningen.

Enskilda avloppsanläggningar

Oavsett om en enskild avloppsanläggning uppfyller alla krav som kan ställas på en enskild anläggning och att den är godkänd av miljö- och byggkontoret, så är den ändå enligt Statens VA-nämnd att anses som primitiv i jämförelse med en allmän anläggning. Detta har lett till utgångspunkten att ingen ersättning ska utgå för enskilda avloppsanläggningar.

Undantaget är när en kommun inte har haft tillräcklig framförhållning vid inrättandet av nya anläggningar. Om kommunen i ett skede har godkänt utan förbehåll eller förelagt att en ny enskild avloppsanläggning ska anläggas och ganska snart därefter bygger ut en allmän anläggning, ska huvudmannen ersätta den enskilda anläggningen. Kommunen har då inte gjort en långsiktig bedömning och på så sätt har fastighetsägaren gjort en onödig ekonomisk investering.

Möjligheten till ersättning bedöms på följande sätt:


Enskilda vattenanläggningar

Bedömningen om enskilda vattenanläggningar är onyttiga är något annorlunda än vid bedömningen av avloppsanläggningar. Vid bestämning om anläggningens art är godkänd ska hänsyn tas till anläggningens tekniska duglighet och om tillgången på tjänligt vatten är god. Finns det risk för saltvatteninträngning eller om källan på andra sätt bedöms påverkas av omgivningen, kan källan inte godkännas och då kan du inte få ersättning.

Samma princip gäller för uträknande av ersättningsnivån för en vattenanläggning som för avloppsanläggningar, men med skillnaden att den ekonomiska livslängden för vattenanläggningar är ca 20 år.

Möjligheten till ersättning bedöms på följande sätt:

Gemensamhetsanläggningar

Att göra en bedömning av om en gemensam anläggning har blivit onyttig eller ej görs på samma grunder som en enskild. Skillnaden är att bedömning i första hand görs av det ledningsnät som ingår i anläggningen.

Möjligheten till ersättning bedöms på följande sätt:


Anspråk på ersättning

Om du som fastighetsägare tycker att din anläggning uppfyller kraven för ersättning ska du kontakta WBAB. Bifoga fastighetsbeteckning, information om er anläggning och skicka med kopior på kvitton. WBAB gör sedan en bedömning om du har rätt till ersättning enligt ovan nämnda principer.

Wessman Barken Vatten & Återvinning AB
"Ersättning VA"
Frejgatan 5
777 30 Smedjebacken