Inlösen


Inlösen avses fall där fastighetsägaren köpt exempelvis en LTA-pump, och det därefter bildas ett verksamhetsområde där fastigheten ingår. I dessa fall kan det bli aktuellt för huvudmannen att lösa in pumpen och överta ägandet som del av den allmänna anläggningen.

Enligt VA-lagöversyn

"Vid inlösen är det normalt fastighetsägarna som skall tillgodoräknas ersättningen härför. Detta gäller när det rör sig om inlösen dels av en enskild fastighets anordningar, dels av en gemensamhetsanläggning för avsett ändamål. Ersättningen har då normalt bestämts till anordningarnas bruksvärde, efter avdrag för ålder och skick." - SOU2004:64

Beräkning av inlösenbelopp

Inlösenbeloppet är enligt VA-lagöversynen anordningens bruksvärde. Bruksvärde beräknas som nuvärde (ej inköpspris) med avdrag för ålder och skick.

Nuvärde år 2014 för LTA-pump: 22 000 kr

Åldersavdrag: Avskrivningstid 20 år ger 22 000 kr/20 år = 1 100 kr/år

När eventuell ersättning beräknas bör fastighetsägaren kunna styrka inköpsdatum med kvitto. Saknas kvitto görs en bedömning.

Exempel

Fastighetsägaren har en 3 år gammal LTA-pump inköpt för 30 000 kr.

Nuvärde: 22 000 kr
Åldersavdrag: 3 x 1 100 kr = 3 300 kr
Inlösenbelopp: 22 000 kr - 3 300 kr = 18 700 kr