VA-taxa


Taxan bestäms uppåt av vattentjänstlagen på så vis att intäkterna för verksamheten inte får överstiga nödvändiga kostnader. Det kallas självkostnadsprincipen.

VA-verksamheten är inte skattefinansierad. Kostnaderna för leverans och omhändertagande av vatten och avlopp ska täckas av brukningsavgifter >> (periodisk avgift), samtidigt som utbyggnad av ledningsnätet ska delfinansieras av anläggningsavgifter >> (engångsavgift).VA-taxa

Taxekonstruktionen är hämtad från Svenskt Vattens publikation P96 från september 2007 ”VA-taxa” och tillämpas av flertalet av Sveriges kommuner.